Tėvų informavimas ir švietimas 2012-2013

PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto
progimnazijos direktoriaus
2012 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. V1-70

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO SISTEMA

 1. Progimnazija informaciją tėvams teikia:
  1. Interneto svetainėje www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt;
  2. 1-8 klasių tėvų susirinkimuose (1 kartą per mokslo metus);
  3. Prevencinių – informacinių mokytojų ir mokinių tėvų susitikimų metu:
  4. Klasės Data Tema
   1 kl. 2012m. gruodžio 6 d. 17.30 val. 1. Pirmokų adaptacija
   2. Pradinio ugdymo (si) aplinka
   Būsimos pirmos klasės 2013 m. gegužės mėn. 17.00 val. Pasiruošimas mokyklai
   1-4 kl. 2012m. lapkričio 29 d., 18.00 val. Vaikų socialinio atsparumo ugdymas
  5. Elektroniniame dienyne apie 1-8 klasių mokinių pažangumą ir pamokų lankomumą;
  6. Individualių konsultacijų metu pagal mokytojų, dirbančių 5-8 klasėse konsultavimo tvarkaraštį;
  7. Individualiuose pokalbiuose (elektroniniu paštu arba telefonu) kartą per dvi savaites ir dažniau, esant reikalui;
  8. 1-4 klasių mokytojai tėvus konsultuoja pagal poreikį arba klasės bendruomenės sutarta tvarka ( el. paštu, per el. dienyną, individualių konsultacijų metu);
  9. Likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos, klasių auklėtojai informuoja auklėtinių tėvus apie numatomus nepatenkinamus pusmečio įvertinimus, vyksta signalinio pusmečio rezultatų analizė:
  10. SIGNALINIAI PUSMEČIAI
   5-8 kl. 2012 m. gruodžio mėn. 3-7 d.
   5-8 kl. 2013 m. balandžio mėn. 22-26 d.
  11. Organizuojant progimnazijos atvirų durų dienas;
  12. Apie progimnazijos veiklą skelbiami straipsniai spaudoje.
  13. Tėvai įtraukiami į progimnazijos savivaldą. Trys tėvų atstovai yra mokyklos tarybos nariai, vienas tėvas yra Mokytojų atestacinės komisijos narys, 39 klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro progimnazijos Tėvų komitetą, jie svarsto aktualiausius mokyklos veiklos klausimus;
  14. Klasių tėvų komitetai dalyvauja svarstant klasių reikalus ir problemas, priima sprendimus.
 2. Vykdomas tėvų švietimas:
  1. Organizuojamas glaudus bendradarbiavimas pedagogikos, psichologijos, nusikalstamos veikos, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kitais klausimais su Vaiko gerovės komisija;
  2. Individuliai tėvus konsultuoja klasių vadovai, socialinis pedagogas, psichologė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
 3. Tėvai įtraukiami į progimnazijoje vykdomus projektus, renginius, šventes, išvykas;
 4. Siekiant užtikrinti efektyvų progimnazijos ir tėvų bendradarbiavimą, tėvai (globėjai) turi nuolat domėtis vaiko ugdymo (-si) rezultatais ir bendradarbiauti su pedagogais / klasių auklėtojais, kitais specialistais, vadovybe, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį.
 5. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo klausimai pirmiausiai aptariami su mokytoju, klasės auklėtoju, direktoriaus pavaduotojais, kitais specialistais. Neradus sprendimo, kreipiamasi į mokyklos direktorių.
 6. Iki kiekvienų mokslo metų spalio 1 d. parengiamas Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos tėvų (globėjų) informavimo priemonių planas, kuris tvirtinamas direktoriaus įsakymu.

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) KONSULTAVIMO TVARKARAŠTIS 2012–2013 m. m. II-am pusmečiui čia >>

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) KONSULTAVIMO TVARKARAŠTIS 2012–2013 m. m. I-am pusmečiui čia >>

Versija neįgaliems   A+   A-


Trečiadienis 19 Vasaris 2020


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla
Tėvų linija