Projektai

„Vedliai“ – tai nuolatinio informatikos ir technologinės kūrybos mokymosi programa pradinių klasių mokytojams, padedanti pasiruošti bei kūrybiškai integruoti informatiką pradinėse klasėse. Ši programa yra parengta 4 mokymosi metams, jos turinys yra akredituotas. Apjungtos pradinių klasių pamokos su technologinės kūrybos praktika (skaitmeniniu raštingumu, kūrybiniu programavimu, 3D modeliavimu, virtualia realybe ir kitomis), mokymosi platformoje gausu kūrybinių užduočių ir projektų. Taip pat mokytojams darbui klasėse suteikiamas paruoštas turinys – skaitmeninis vadovėlis bei skaitmeninės pratybos.

2022–2023 m. m. „Vedlių“ programoje dalyvauja 21 progimnazijos mokytojas, ugdantis pradinių klasių mokinius.

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

Šio projekto tikslas – pagerinti Vilniaus miesto mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Projektas susideda iš:

 • mokymų, susijusių su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, koordinatoriams mokyklose ir mokytojams;
 • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground naudojimu;
 • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokymo(si) Eduten Playground platformoje;
 • mokytojų kvalifikacijos tobulinimo naudojant inovatyvias mokymo(si) aplinkas ugdyme;
 • aprūpinimo matematikos mokymo(si) Eduten Plauground platformos naudojimo vadovu;
 • projekte dalyvaujančių mokytojų telkimo į virtualią mokymosi bendruomenę.

Siekiami rezultatai: projekte dalyvaujantys mokiniai dirbdami bent kartą per savaitę virtualioje mokymo(si) Eduten Playground platformoje pagerins matematikos mokymo(si) rezultatus.

Eduten platforma:
− apima iki 85 proc. Lietuvos 1-8 klasių matematikos ugdymo turinio. Užduotys – lietuvių kalba;
− gerai parengta ir išbandyta, Suomijoje naudojama jau 8 metus;
− naudojama daugiau nei 40 šalių mokyklose;
− turi daug žaidybinių elementų, kurie kelia mokinių motyvaciją mokytis matematikos;
− tinka mokinių darbui mokykloje ir namuose. Ypatingai tinkama savarankiškai dirbant nuotoliniu būdu;
− labai palengvina matematikos mokytojo darbą ir sutrumpina pasiruošimo pamokoms laiką;
− naudoja dirbtinio intelekto metodus mokinių mokymosi sunkumų diagnostikai;
− padeda mokytojui efektyviau dirbti ir tobulinti profesines kompetencijas;
− moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais;
− turi labai gerą mokymosi duomenų analitiką, pritaikytą mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pasiekimų ir
pažangos stebėsenai;
− vykdo automatinį mokinių diferencijavimą, remiantis mokinių pažangos duomenimis;
− suteikia galimybes individualizuoti vertinimo skales klasei ar konkrečiam mokiniui;
− naudojant dirbtinio intelekto technologiją parengia mokinių mokymosi analitiką mokinio, pamokos, klasės,
mokyklos lygiu;
− sudaro galimybę apie vaiko sėkmes elektroniniu paštu informuoti tėvus.

 

2022-2023 m. m. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 1-4 klasių mokiniai jau antrus metus turi galimybę dalyvaudami šiame projekte ir naudodami  Eduten Playground matematikos dalyko skaitmeninę mokymosi aplinką, mokytis matematikos šiuolaikiškai.


Projektas „Vilniaus pokyčių mokyklos“

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija dalyvauja projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“.

Projekto trukmė: 2021 m. birželio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto tikslas: Skatinti spartesnę pažangą ir gerinti ugdymo kokybę Vilniaus miesto mokyklose.

2021 m. rugpjūčio mėn. 27 d. Progimnazijos komanda dalyvavo  susitikime su projekto konsultantais – MRU  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais.

Susitikimo metu suderintos artimiausios veiklos ir  pradėtas rengti ugdymo kokybės pokyčių planas.

Progimnazija pasirinko tobulinti individualios mokinių pažangos 1-8 klasėse stebėjimo sistemas.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras, įgyvendina Mykolo Romerio universitetas.


 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nuo 2018 m. Vilniaus Simono Daukanto progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu įvykdytos šios veiklos:

 • Įsigytos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga, atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
 • Naudojami parengti pamokų veiklų aprašai (parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose).

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

***

Projektas „Baltijos kelias ir mūsų laisvė

Mūsų mokyklos šių metų 8 klasių mokiniai ir istorijos mokytojos A. Dringelienė bei J. Krasockaja dalyvavo Respublikiniame projekte „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“. Šis projektas – puikus būdas ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą. Jis suteikė galimybę mokiniams ne tik daugiau sužinoti apie Baltijos kelią, bet ir pajusti, prisiliesti prie šalies istorijos per artimųjų prisiminimus, išgyvenimus, kuriant piešinius, dalyvaujant ekskursijoje po Vilniaus pilių teritoriją. Rugsėjo 12 d. LR Seimo II rūmuose vyko baigiamasis šio projekto renginys, kuriame tėvų atsiminimus skaitė ir 8b klasės mokiniai Rugilė Janulevičiūtė ir Kristupas Keršanskas. Projekte dalyvavo Vilniaus „Aušros“ mokyklos – darželio, Jono Pauliaus II progimnazijos, Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos, Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapalionio gimnazijos, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos bei Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokiniai ir jų mokytojos. Apie projektą plačiau parašyta informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ Nr.7>>

***

Projektas S.M.I.L.E. (soft mobility integrated learning in English)

Mokykla dalyvauja Erasmus+ programos mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projekte S.M.I.L.E., kurio metu bus kuriamas inovatyvus metodas, padėsiantis mokytis anglų kalbos.

Plačiau apie projektą >>
Apie projektą taip pat galite paskaityti >>

 

***

PROJEKTAS „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojos dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“, kuris yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

 • Įvertinti praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.
 • Tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas.
 • Rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui.

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ komanda:
Koordinatorius Laima Hofšteterienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė.
Nariai:
Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė direktorė
Loreta Šileikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Jurgita Jakuttė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Jolanta Valasinavičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Raimonda Vaičelienė, vyresnioji socialinė pedagogė

Daugiau informacijos apie projektą rasite:
http://ugdymotobulinimas.jimdo.com/

***

PROJEKTAS „KRITINIO MĄSTYMO KOMPETENCIJŲ PLĖTOJIMAS NEFORMALAUS UGDYMO VEIKLOSE (KRITINIS MĄSTYMAS – NEFORMALIAJAM UGDYMUI)“

Mokyklos mokytojų komanda dalyvauja projekte „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui)“, projekto kodas SFMIS Nr. VPI-2.2-ŠMM-10-V-02-017, kurio tikslas:

 • ugdyti mokinių ir jaunimo, neformaliojo ugdymo specialistų, tėvų kritinio mąstymo kompetencijas bei stiprinti jų plėtrą.

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos projekto komanda:
Koordinatorius Eglė Ankėnienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Nariai:
Violeta Labanienė, geografijos mokytoja
Inga Martinkėnaitė, neformaliojo ugdymo mokytoja
Jūratė Paukštienė, lietuvių kalbos mokytoja
Odeta Statkevičiūtė, matematikos mokytoja
Kristina Juzėnienė, muzikos mokytoja

Daugiau informacijos apie projektą rasite: http://www.sdcentras.lt/proj_kmkopetencijos.htm

***

2013 metais progimnazijoje buvo įgyvendinamos dvi Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos: „ŽUVYTĖ“ IR „TRYS VIENAME“. Programos finansuojamos iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

„ŽUVYTĖ“
Prioritetinė kryptis: sveikos gyvensenos ugdymas: mokymas plaukti.
Programos tikslas: formuoti pradinius plaukimo ir sveikos gyvensenos įgūdžius, racionaliai ir turiningai praleisti laisvalaikį.
Programos įgyvendinantis personalas:
Raimonda Vaičelienė, socialinė pedagogė, programos koordinatorė.
Aistė Safjanikovienė, socialinė pedagogė.
Inesa Viškelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Skaitykite ataskaitą >>

„TRYS VIENAME“
Prioritetinė kryptis: ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų atsparumo priklausomybėms ugdymas ir elgesio sutrikimų prevencija.
Paslaugos gavėjų tikslinė grupė: 1-4 klasių mokiniai, jų tėvai ir mokytojai.
Programos tikslas: socialine partneryste (klasteryste) grįstais santykiais ugdyti pozityvius vaikų, tėvų ir mokytojų bendravimo bei problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią psichoaktyvių medžiagų priklausomybėms ir kitoms save žalojančio elgesio formoms, gerinti bendrą emocinę vaikų, tėvų ir mokytojų savijautą.
Veikla: Socialinės partnerystės programos įgyvendinimo metu vykdoma mokiniams skirta socialinių įgūdžių programa „Įveikime kartu“ ir mokinių tėvams skirta pozityviosios tėvystės programa STEP (angl. Systematic Training for Effective Parenting; Dinkmeyer, McKay, Dinkmeyer, 1997).
Programą įgyvendina:
Raimonda Vaičelienė, socialinė pedagogė, programos koordinatorė.
Aistė Safjanikovienė, socialinė pedagogė.

Plačiau >>

Versija neįgaliems   A+   A-Trečiadienis 29 Lapkritis 2023


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

Draugiškas internetas IT logo
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO