Patalpų užimtumas

 

Patalpų užimtumas 2019-2020 m.m.

Elektroninė patalpų nuomos sistema

 

PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. V1-483

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS PATALPŲ NAUDOJIMO PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos patalpų naudojimo progimnazijos bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-1160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu“.
 2. Ši tvarka nustato Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos bendruomenės narių naudojimąsi mokyklos patalpomis laisvu nuo ugdymo proceso, mokinių atostogų metu ir nuo patalpų užimtumo pagal nuomos sutartis.

II SKYRIUS
NAUDOJIMOSI PROGIMNAZIJOS PATALPOMIS TVARKA

 1. Laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu patalpomis gali naudotis progimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.
 2. Patalpomis galima naudotis pagal sudarytą ir progimnazijos skelbimų lentoje paskelbtą grafiką.
 3. Lankytojai, atvykstantys į sporto salę ar kitas patalpas, registruojami progimnazijos lankytojų žurnale pas budintįjį. Registruojantis pateikiamas mokinio pažymėjimas arba asmens tapatybę įrodantis dokumentas.
 4. Už mokinių saugumą atsako mokinių tėvai, jei jie ateina kartu su vaikais (mokiniai iki 14 metų privalo ateiti su tėvais); už kitų mokinių saugumą atsako paskirti asmenys.
 5. Į patalpas įleidžiami tik progimnazijos bendruomenės nariai, kiti asmenys neįleidžiami.
 6. Į sporto salę lankytojai įleidžiami tik su sportine apranga.
 7. Lankytojai privalo laikytis bendrosios tvarkos, saugumo, sanitarinių-higieninių reikalavimų, tausoti sporto salėje ir kitose patalpose esantį progimnazijos turtą, kultūringai, saugiai ir atsakingai elgtis, vykdyti progimnazijos mokytojų, darbuotojų nurodymus.
 8. Į sporto salę ir kitas patalpas draudžiama atsivesti pašalinius asmenis, šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitas svaiginamąsias medžiagas arba ateiti į progimnaziją apsvaigus nuo alkoholio ar kt. medžiagų. Taip pat draudžiama įsinešti bet kokius ginklus, sprogstamus, dūminius įtaisus, petardas ir pan., kurstyti ar demonstruoti rasinę, politinę, tautinę, religinę ir /ar kitokią neapykantą, diskriminaciją ir pan.
 9. Lankytojai privalo atlyginti progimnazijai žalą, padarytą dėl neatsargumo ar savo kaltės.
 10. Progimnazija neatsako už lankytojų patirtą materialinę žalą, fizinius sužalojimus ar kt. neigiamas pasekmes.
 11. Lankytojai sporto sale ir kitomis patalpomis gali naudotis, tik susipažinę su šia tvarka.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Lankytojai, pažeidę šią tvarką, praranda galimybę ateityje naudotis progimnazijos sporto sale ir kitomis patalpomis.
 2. Informacija apie galimybę naudotis progimnazijos patalpomis, ir ši tvarka skelbiama progimnazijos interneto svetainėje, grafikai – progimnazijos skelbimų lentoje.

Versija neįgaliems   A+   A-Trečiadienis 03 Kovas 2021


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

2–4 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

5–8 klasės

 1. 8.00–8.45 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 8.55–9.40 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 9.50–10.35 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 10.55–11.40 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.00–12.45 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 12.55–13.40 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 13.50–14.35 val.

 

1–5 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

6–8 kl. mokosi mišriuoju būdu (vieną savaitę įprastu būdu, kitą savaitę nuotoliniu būdu).


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla

Apie

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Naugarduko g. 7, LT-03231 Vilnius
rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt
Tel.: (370 5) 233 1488
Įmonės kodas: 301806638

Projektai

erpf smm mtpplius sac
Erasmus Zali