Atleidimo nuo pamokų tvarka


PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V1-354

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS IR FIZINIO UGDYMO PAMOKŲ TVARKOS
APRAŠAS

 1. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos ir fizinio ugdymo pamokų tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planu, patvirtintu Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V1-241, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planu, patvirtintu Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1-242.
 2. Nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų gali būti atleidžiami 1–8 klasių mokiniai, jei jie mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigę) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas.
 3. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis.
  Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu.
 4. 1–4 klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, jei pagal tvarkaraštį pamoka yra pirma arba paskutinė.
 5. 5–8 klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, nepriklausomai nuo pamokos laiko.
 6. Tėvai (globėjai) dalyko mokytojui pateikia nustatytos formos prašymą ir pažymą apie mokinio mokymąsi dailės, muzikos, meno, sporto mokykloje iki rugsėjo mėnesio pabaigos.
 7. Atleidžiamų mokinių sąrašus klasių ir dalykų mokytojai pateikia pradinio ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjams iki einamųjų mokslo metų spalio 1 d. Skyrių vedėjai rengia įsakymą dėl mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų ir teikia jį direktoriui tvirtinti.
 8. Jei mokiniai pagal neformaliojo švietimo programas pradėjo mokytis I pusmečio metu, tėvai gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo pamokų II pusmetį pirmąją II pusmečio savaitę.
 9. Mokinių tėvų prašymus bei pažymas saugo klasių ir dalykų mokytojai iki mokslo metų pabaigos.
 10. Už atleistų nuo pamokų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokų metu atsako tėvai.
 11. Tais atvejais, kai atleistam nuo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo mokiniui pamoka nėra pirma ar paskutinė, dalyko mokytojas sudaro mokiniui galimybę užsiimti mokymosi ar kitokia saviugdos veikla. Mokinys privalo būti mokytojo nurodytoje erdvėje, laikytis mokinio elgesio taisyklių. Mokiniui savavališkai pasišalinus iš nurodytos vietos žymima „n“, atsakomybė už vaiko saugumą tenka mokinio tėvams.
 12. Mokiniui, pažeidusiam mokytojo nurodymus, nesilaikančiam mokinio elgesio taisyklių, atleidimas nuo pamokų gali būti atšaukiamas. Tokiu atveju mokinys turi lankyti dalyko pamokas iki mokslo metų pabaigos.
 13. Likus dviem savaitėms iki pusmečio pabaigos mokinys privalo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo mokytojui pristatyti pažymą iš savo dailės, muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos trenerio apie užsiėmimų lankomumą ir pasiekimus. Dalyko mokytojas gali numatyti nuo dalyko pamokų atleistiems mokiniams tam tikrus atsiskaitymo darbus.

PRIDEDAMA:

Versija neįgaliems   A+   A-Trečiadienis 03 Kovas 2021


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

2–4 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

5–8 klasės

 1. 8.00–8.45 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 8.55–9.40 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 9.50–10.35 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 10.55–11.40 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.00–12.45 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 12.55–13.40 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 13.50–14.35 val.

 

1–5 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

6–8 kl. mokosi mišriuoju būdu (vieną savaitę įprastu būdu, kitą savaitę nuotoliniu būdu).


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla

Apie

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Naugarduko g. 7, LT-03231 Vilnius
rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt
Tel.: (370 5) 233 1488
Įmonės kodas: 301806638

Projektai

erpf smm mtpplius sac
Erasmus Zali