Atleidimo nuo pamokų tvarka


PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V1-246

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS IR FIZINIO UGDYMO PAMOKŲ TVARKOS
APRAŠAS

 1. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, ir fizinio ugdymo pamokų tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programų ugdymo planu, patvirtintu Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V1-213.
 2. Nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų gali būti atleidžiami 1–8 klasių mokiniai, jei jie mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigę) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas.
 3. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu.
 4. 1–4 klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, jei pagal tvarkaraštį pamoka yra pirma arba paskutinė.
 5. 5–8 klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, nepriklausomai nuo pamokos laiko.
 6. Tėvai (globėjai/ rūpintojai) dalyko mokytojui pateikia nustatytos formos prašymą ir pažymą apie mokinio mokymąsi dailės, muzikos, meno, sporto mokykloje iki rugsėjo mėnesio pabaigos.
 7. Atleidžiamų mokinių sąrašus klasių ir dalykų mokytojai pateikia pradinio ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjams iki einamųjų mokslo metų spalio 1 d. Skyrių vedėjai rengia įsakymą dėl mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų ir teikia jį direktoriui tvirtinti.
 8. Jei mokiniai pagal neformaliojo švietimo programas pradėjo mokytis I pusmečio metu, tėvai gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo pamokų II pusmetį pirmąją II pusmečio savaitę.
 9. Mokinių tėvų (globėjų/ rūpintojų) prašymus bei pažymas saugo klasių ir dalykų mokytojai iki mokslo metų pabaigos.
 10. Už atleistų nuo pamokų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokų metu atsako tėvai.
 11. Tais atvejais, kai atleistam nuo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo mokiniui pamoka nėra pirma ar paskutinė, dalyko mokytojas sudaro mokiniui galimybę užsiimti mokymosi ar kitokia saviugdos veikla. Mokinys privalo būti mokytojo nurodytoje erdvėje, laikytis mokinio elgesio taisyklių. Mokiniui savavališkai pasišalinus iš nurodytos vietos žymima „n“, atsakomybė už vaiko saugumą tenka mokinio tėvams.
 12. Mokiniui, pažeidusiam mokytojo nurodymus, nesilaikančiam mokinio elgesio taisyklių, atleidimas nuo pamokų gali būti atšaukiamas. Tokiu atveju mokinys turi lankyti dalyko pamokas iki mokslo metų pabaigos.
 13. Likus dviem savaitėms iki pusmečio pabaigos mokinys privalo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo mokytojui pristatyti pažymą iš savo dailės, muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos trenerio apie užsiėmimų lankomumą ir pasiekimus. Dalyko mokytojas gali numatyti nuo dalyko pamokų atleistiems mokiniams tam tikrus atsiskaitymo darbus. 10. Mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio tėvų (globėjų/ rūpintojų) prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas.
 14. Mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.

PRIDEDAMA:

Versija neįgaliems   A+   A-



Antradienis 06 Birželis 2023


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

Draugiškas internetas IT logo
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO